License – Oliver Navara – AIu16-0079 – 15. 05. 2022 (21:13)